English הצהרה מפת האתר ארועים צור קשר דף הבית  
דף הבית אודות מכרזי רכש
מכרזי רכש
פברואר 2019

חקר ימים ואגמים לישראל

בקשה להצעת מחיר לשיפוץ חדרים במחלקה לביולוגיה קומה 5

הקדמה
אנו מבקשים הצעת מחיר עבור:

פירוק ופינוי חדר ,תיקון חורים ,צביעה ביסוד מקור ושתי שכבות צבע סופר קריל עבור 14 חדרים*

הנמכת תקרה עבור 10 חדרים*

התקנת גופי תאורה (לד) עבור 10 חדרים*

כיסוי תעלות חשמל בפלסטיק עבור 10 חדרים*

סגירת קירות מהנמכת התקרה עבור 10 חדרים*

סינר גבס ליד החלונות עבור 10 חדרים*

* שטח חדר 15 מ"ר למעט חדר אחד ששטחו 21 מ"ר.

ניתן להגיע לסיור ופגישה מקדימה עם איל רהב בתיאום מראש במייל eyal.rahav@ocean.org.il עד ל 1.3.2019.
הצעות מחיר יש להגיש עד ה 14.3.2019 .
זמן ביצוע עבודה משוער אפריל\מאי 2019 .
פינוי פסולת חייב להתבצע לאתר מורשה כחוק.
יש להציג אישור קבלן מורשה.

חקר ימים ואגמים לישראל

בקשה להצעת מחיר להחלפת ריצוף במחלקה לביולוגיה קומה 5

הקדמה
אנו מבקשים הצעת מחיר עבור ריצוף לשטח כולל של 350 מ"ר:

הוצאת ריצוף PVC קיים

ביצוע מידה ושפכטל הכנה ל PVC

ריצוף ביריעת PVC אנטי סטטי

פאנל PVC

ניתן להגיע לסיור ופגישה מקדימה עם איל רהב בתיאום מראש במייל eyal.rahav@ocean.org.il עד ל 1.3.2019.
הצעות מחיר יש להגיש עד ה 14.3.2019 .
זמן ביצוע עבודה משוער אפריל\מאי 2019 .
פינוי פסולת חייב להתבצע לאתר מורשה כחוק.
יש להציג אישור קבלן מורשה.

חקר ימים ואגמים לישראל

בקשה להצעת מחיר להחלפת חלונות במחלקה לביולוגיה קומה 5

הקדמה
אנו מבקשים הצעת מחיר עבור החלפת חלונות לפי המפרט הבא:

חלון פתיחה החוצה זכוכית טריפלקס שקוף 3+גודל בסנטימטרים – 110 על 90. כמות: 18.

חלון קבוע זכוכית טריפלקס שאינו נפתח שקוף גודל בסנטימטרים – 110 על 90. כמות: 18.

על החלונות להיות אטומים לחלוטין לחול ומים ועליהם ינתנו מינימום שלוש שנות אחריות.
הצעת המחיר צריכה לכלול גם פירוק החלונות הקיימים ופינוים בהתאם לחוק.
ניתן להגיע לסיור ופגישה מקדימה עם איל רהב בתיאום מראש במייל eyal.rahav@ocean.org.il עד ל 1.3.2019.
הצעות מחיר יש להגיש עד ה 14.3.2019 .
זמן ביצוע עבודה משוער אפריל\מאי 2019 .
פינוי פסולת חייב להתבצע לאתר מורשה כחוק.
יש להציג אישור קבלן מורשה.

חקר ימים ואגמים לישראל

בקשה לקבלת הצעת מחיר לשדרוג חלל גידול אצות באתר ספיר

הקדמה
המעבדה לחקר הכינרת (להלן: "טבחה ") פונה בזאת בבקשה לקבלת בקשה להצעת מחיר לשדרוג חלל גידול אצות באתר ספיר.

1. תיאור מדויק של העבודות ומיקומן מצוי במפרט הטכני, כתב הכמויות, בתוכניות וכן במסמכי ההזמנה המצורפים לפניה זו, והאמור לעיל אינו אלא תיאור כללי של העבודות.

2. הקבלן יחל בביצוע העבודה ביום קבלת צו התחלת העבודה ויסיימם תוך 60 ימים קלנדאריים (כולל שבתות וחגים).

3. סיור מציעים: סיור מציעים ייערך ביום 15 בפברואר 2019 ,מקום המפגש: אתר ספיר.

4. תנאי סף להגשת הצעות:

רק מציע שימלא אחר כל תנאי הסף שלהלן, באופן מצטבר, רשאי להגיש את הצעתו:
המציע הינו (לחילופין): 1. עוסק מורשה. במקרה שכזה המציע יצרף תעודת עוסק מורשה התקפה למועד הגשת הצעתו.
המציע בעל אישורים תקפים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976. להוכחת האמור בסעיף זה, המציע יצרף להצעתו אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות.
המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 ,בעל סיווג ב'1 בענף ביוב ניקוז ומים (400) ומעלה ו/או בעל סיווג ג'1 בענף ראשי בניה (100). להוכחת האמור בסעיף זה יצרף המציע העתק של הרישיון בסיווג הנדרש לעיל על שמו.
המציע ביצע והשלים לפחות 2 פרויקטים של בנית חדר גידול תרביות של אצות ב-5 השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת הצעתו. מובהר בזאת כי עבודות שביצוען לא הסתיים עד למועד הגשת ההצעה למכרז לא ייחשבו כפרויקטים אשר הושלמו לצורך עמידה בתנאי זה. להוכחת האמור בסעיף זה ימלא המציע על גבי התצהיר המצ"ב פרטים לגבי לפחות פרויקט אחד כנ" ל או יספק פרטי התקשרות עם נציג החברה שעבורה בוצעה העבודה.
השתתפות בסיור המציעים, במועד שהוגדר בסעיף 3 שלעיל;
ו. המציע צרף להצעתו את פרוטוקול שאלות ההבהרה וכן פרוטוקול סיור קבלנים, ככל שהופצו בידי המזמינה, כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה אצלו בתוספת חותמת בכל עמוד;

5. ניהול מו"מ- המזמינה תהא רשאית, אך אינה חייבת, להכריז על ההצעה אשר תקבל את מירב הנקודות בסיכום של ניקוד האיכות וניקוד הצעת המחיר וניקוד טיב התוכניות המוצעות כהצעה זוכה, וכן היא רשאית, אך לא חייבת, להחליט על ניהול מו"מ כאמור בהזמנה למכרז.

6. אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע מזכותה של חיא"ל לבטל או שלא לבצע את העבודה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

7. שאלות או בקשות להבהרות של המציעים, בקשר לפניה זו יש להפנות בכתב לנציג המזמינה באמצעות מייל boaz@ocean.org.il לא יאוחר מיום 8.2.2019 בשעה 1600.

8. מועד אחרון להגשת הצעות: את הצעת המחיר יש לשלוח בדואר רשום למר בעז אברהם, המעבדה לחקר הכנרת, ת.ד. 447, מגדל או במייל ל-boaz@ocean.org.il, לא יאוחר מיום 15.2.2019 בשעה 16:00. הצעות שיתקבלו לאחר מועד זה יפסלו.


 
© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ