English הצהרה מפת האתר ארועים צור קשר דף הבית  
דף הבית אודות מכרזי רכש
מכרזי רכש
June 2017

חקר ימים ואגמים לישראל

מכרז פומבי מספר 08/17
למכירת ספינת המחקר "עציונה"

המועד האחרון להגשת הצעות

תאריך: 20.07.2017 בשעה 12:00

בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי הרכש של החברה בחיפה תל שקמונה,

רח' יוברט המפרי, חיפה

להורדת מסמכי המכרז לחץ כאן

March 2017

חקר ימים ואגמים לישראל

מכרז פומבי מספר 02/17
למכירת ספינת המחקר "שקמונה"

המועד האחרון להגשת הצעות

תאריך: 23.03.2017

בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי הרכש של החברה בחיפה תל שקמונה,

רח' יוברט המפרי, חיפה

להורדת מסמכי המכרז לחץ כאן

February 2017

חקר ימים ואגמים לישראל

מכרז / בקשה להצעות מחיר – לבניית רשתות נירוסטה לסינון מוצקים

הקדמה
המרכז הלאומי לחקלאות ימית (מלח"י) מעוניין לקבל הצעות מחיר לבניית רשתות נירוסטה המשמשות לסינון מוצקים במי ים במתקן לסינון מוצקים. המתקן שימש לסינון של מי בריכות דגים הגדלים במי ים וכעת נדרשת החלפתו.

מפרט השירות המבוקש
מתקן הסינון בנוי משלד נירוסטה 316.
סכימה של המשקע כולל חומרי מבנה וצורתם וחתכים למבנה מצורפת בנספח מס. 1.
גודל המסנן 370X370 ס"מ.
המסנן בנוי משני קומות, כל קומה בנויה ממסגרת עם תמיכות עבור רשת נירוסטה,
בסכימה קיימת תכנית למסגרת נירוסטה עם סולם, המסגרת והסולמות ברשות מלח"י.
רשתות הנירוסטה למשקעים ברשות מלח"י.
כמות נדרשת לאספקה 2- 4 יחידות.

מועד הספקה: מידי
ההספקה כוללת התקנה באתר, לשביעות רצונות של המזמין.

הבהרות
המזמין איננו מתחייב להזמין יחידת סינון כלשהי ורשאי לבטל את ביצוע העבודה טרם הוצאת הזמנה.
המזמין יהיה רשאי להזמין 2 עד 4 יחידות של מסננים.

מנהלה
את ההצעה יש להעביר לידי עמית ינאי מנהל האחזקה של מלח"י, ישירות או לכתובת דוא"ל (amit@ocean/org.il ) עד ליום 19.2.17 בשעה 12:00. להתרשמות ממקום ההתקנה ומהמסנן הקודם שהיה מותקן באתר, ניתן לקיים ביקור באתר עד לתאריך 16.2.17, בתיאום מראש בטלפון 050-7780107.

התמורה
התמורה תשולם במלואה בגמר ההתקנה לאחר אישור המזמין. מובהר בזאת כי התמורה לספק מכסה את כל הרכיבים, ההוצאות והעבודות הרלוונטיות הנלוות, בין אם מצוינים ובין שאינם מצוינים במפרט זה. לא תינתן תוספת על התמורה המבוצעת עבור עבודה בזמנים ו/או בימים חריגים. לא ישולם שכר עבור שעות נסיעה.

סייגים והבהרות 1

  1. המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם מגישי ההצעות, כולם או חלקם.
  2. המזמין רשאי שלא לבחור כל הצעה שהיא.
  3. המזמין יהיה רשאי לפנות למציעים, כולם או חלקם, בבקשה לקבל מהם הבהרות לפרטים בהצעה וכן כל מידע נוסף אם יש בו לדעת המזמין כדי לסייע לו בקבלת החלטות. כן יהיה רשאי המזמין לברר פרטים במקומות עבודה אחרים בהם עבד המציע.
  4. המשרד שומר לעצמו את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים בפנייה זו ובנספחיה. השינוי או התיקון ייערך בכתב ויפורסם.
  5. הזוכה מתחייב לזמינות מלאה לצורך הגשת השירותים.
  6. הגורם שייבחר לביצוע השירותים לא יחשב כעובד של המזמין, לא ישתמש בשירותי המזמין ויבצע את השירותים באופן עצמאי.
  7. תוצרי העבודה של הספק וזכויות היוצרים על העבודה, מכל סוג, יהיו רכושו הבלעדי של המזמין.
  8. הספק מתחייב לאחריות של 3 שנים על איכות העבודה הכוללת ריתוכים וחיבורים של המסגרות
  9. אין להתחיל בביצוע העבודה עם קבלת הודעת הזכייה, אלא רק לאחר הוצאת הזמנה חתומה על ידי המזמין.

להורדת מסמכי המכרז ראה קישורים להלן 

December 2016

September 2016
 

חקר ימים ואגמים לישראל

מכרז פומבי מספר 01/16

לרכישת ספינת המחקר "שקמונה"

המועד האחרון להגשת הצעות

תאריך: 3.11.2016

בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי הרכש של החברה בחיפה תל שקמונה,

רח' יוברט המפרי, חיפה

להורדת מסמכי המכרז לחץ כאן

 


March 2016

לחקר ימים ואגמים לישראל

נדרשת הצעת מחיר לכלי נשלט מרחוק (ROV) עם מצלמת וידאו איכותית שהינו קטן מעשרה קילו וניתן לתפעול בקלות מסירות קטנות והינו בעל יכולת לקבלת ושמירת מידע על מיקומו. 

הצעת יש לשלוח עד 31.3.2016 לד"ר גיל רילוב rilovg@ocean.org.il

 


© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ