English הצהרה מפת האתר ארועים צור קשר דף הבית  
דף הבית שרותים מיקצועיים ניטור ובדיקות סביבתיות

ניטור, בדיקות והערכות סביבתיות

חיא"ל מציעה שירותי ניטור, בדיקות והערכות סביבתיות לממשלה, למגזר הציבורי ולמגזר העיסקי, המבוססים על ניסיון של עשרות שנים ומוניטין בינלאומי בתכנון וביצוע של מחקרים, סקרים ותכניות ניטור בסביבה הימית ובגופי מים עיליים.
 • חיא"ל היא גוף מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה לביצוע ניטור ימי.
 • המחלקה לכימיה ימית של חיא"ל היא מעבדה מוסמכת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
 • המעבדה לחקר הכנרת מוסמכת ע"י משרד הבריאות לביצוע בדיקות מיקרוביולוגיות של מים.
חיא"ל מבצעת את "תכנית הניטור הלאומית של ישראל בים התיכון " (מאז 1979) ומשתתפת בתכניות בינלאומיות של ניטור סביבתי. כמו כן חיא"ל מבצעת תכניות ניטור מקומיות באתרים בהם מסולקים אל הים שפכים ופסולת (ניטור עפ"י דרישות החוק והרשויות המוסמכות), וסקרים ובדיקות סביבתיות לצורך תכניות פיתוח ותסקירי השפעה על הסביבה.

לכל פרויקט מוקם צוות מקצועי הכולל חוקרים וטכנאים מנוסים בכל הדיסציפלינות המדעיות הרלוונטיות. לפי הצורך משולבים בביצוע מוסדות מחקר נוספים ומעבדות מתמחות בישראל ובחו"ל.

להלן רשימה חלקית של תכניות ניטור, בדיקות והערכות סביבתיות שבוצעו ע"י חיא"ל בשנים האחרונות:
 • ניטור סביבתי (כולל בדיקות מזהמים ואוכלוסיות החי) באזור המוצא הימי לבוצה של המפעל לטיהור שפכי גוש דן (מתבצע ברציפות מאז 1987 עבור איגוד "מי אזור דן".

 • ניטור מזהמים בנמלים ובמעגנות בחופי ישראל בים התיכון ובמפרץ אילת (מתבצע מאז 2000 עבור משרד הבטחון).

 • ניטור רקע סביבתי (כימיה ואוכלוסיות החי הימי) באתר ההפקה של גז טבעי מול אשקלון (עבור חברת "סמידן", 2003).

 • בדיקות של איכות מי הים באתרים המיועדים לשאיבת מים למפעלי התפלה (עבור חברות התפלה ונציבות המים, 2004).

 • ניטור סביבתי באזור המוצא הימי לשפכי המפעלים "אגן כימיקלים" ו"בתי זיקוק אשדוד" (2004; כולל בדיקות מזהמים ואוכלוסיות החי הימי).

 • סקר אוכלוסיות החי באתרים המיועדים להקמת אי מלאכותי ולכריית חומר מילוי (2003, עבור מינהל מקרקעי ישראל).

 • בדיקות מזהמים במשקעי קרקעית בנמלים (2003/4 עבור רשות הנמלים).

 • ניטור באתר ים עמוק המשמש להטלת חומרי חפירה מהנמלים (2004 עבור רשות הנמלים).

 • ניטור אוכלוסיות האצות בנחל הקישון (מאז 2002, עבור רשות נחל הקישון).

 • בדיקת אוכלוסיות האצות בנחל הירקון (2003, עבור רשות נחל הירקון).

 • תסקיר השפעה על הסביבה (החלק הימי) לתכנית הפיתוח של "נמל הכרמל" (1998, עבור רשות הנמלים).

 • הערכת הייתכנות הסביבתית של מוצא ימי לשפכי תעשייה המוזרמים לנחל הקישון באמצעות מודל הידרודינמי-אקולוגי ספרתי (2002, עבור המשרד לאיכות הסביבה).

 • הערכת ההשפעות הסביבתיות של הזרמה לים של מי רכז מטיוב בארות (2004, עבור המשרד לאיכות הסביבה).© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ