דוחות מחקר 2023

דוחות מחקר 2023

אוקיאנוגרפיה

H38/2022 ביטון, א., גולדמן, ר. השפעה מרחבית של אירוע דליפת שמן מקידוחים בים העמוק. הוגש למשרד האנרגיה.
H49/2022

Biton, E., Fadida, Y. Directional waves and current profile, measurements at HFA-2-station. Progress report no. 46 . Submitted to the Israel Ports Company

H50/2022

Biton, E., Fadida, Y. Sea level measurements at Qishon port. Progress report no. 46. 01.08.2022-30.11.2022 Haifa, Submitted to the Israel Ports Company

H01/2023    אדליסט, ד', רהב א', גיא-חיים, ת'. סקירה שיטתית להערכת השפעות מקורות אנרגיה מתחדשת בסביבה הימית ואמצעים להפחתתן – דו"ח ביניים. מוגש למשרד האנרגיה.
H03/2023

Rilov, G., Zilberman, S., Ra’anan, G. REEF-MAP mapping ecological hotspots on the Israeli Mediterranean coast with public knowledge: challenges and lessons learned. Submitted to a private fund and to Israel Nature and Park Authority

H04/2023 לזר, א., ביטון, א., זס"ק, א. תרחישי ייחוס לשינוי אקלים – עליית מפלס ים. מוגש למרכז המיפוי הישראלי (מפ"י)
H05/2023 טיבור, ג., כץ, ת., כנרי, מ., גלעדי, א. תכנית הניטור הלאומית בים התיכון לשנים 2017-2022 ניטור שינויים מורפולוגיים וסדימנטולוגיים בקרקעית מדף היבשת-דגש על אזורי תשתיות וגיאוהזארד. מוגש למשרדי האנרגיה והגנת הסביבה, לוועדת ההיגוי לניטור הלאומי בים התיכון (כולל נציגי משרדי הממשלה) ולציבור.
H06/2023

Rilov, G. How bioinvasions and parasites modulate climate change impact on benthic communities. Submitted to The Ministry of Science and Technology of Israel

H07/2023 גורדון, נ', בלקין, נ', סיסמה-ונטורה, ג', גרטנר, י', רהב, י'.   אפיון קבוצות מיקרואצות במי נחל הקישון המלוח. מוגש לרשות נחל הקישון.
H08/2023 סיסמה-ונטורה, ג', לובינבסקי, ה'. סקר רקע של הסביבה הימית באזור המוצא החדש של מי הרכז של מתקן התפלה חדרה. מוגש למתקן התפלה חדרה.
H10/2023 Biton, E., Ozer, T. current measurements off Ashdod port year 21 trimester report no. 3, September 2022 – 31 December 2022. Prepared and submitted to the Israel Ports Company
H11/2023 Biton, E., Ozer, T. Ashdod port: Development of a new container terminal at current measurements at station CM1-year 14. Trimester repot no. 3. 01 September 2022 – 31 December 2022. Prepared for and submitted to the Israel Ports Company
H12/2023

Biton, E., Ozer, T. Development of a new container terminal at   Ashdod port: current measurements at station CM3-year 14

trimester report no. 3. 01 September 2022 – 31 December 2022. Prepared for and Submitted to the Israel Ports Company

H13/2023

Biton, E., Ozer, T. current measurements off Haifa port (HF1)

year 17 trimester report no. 3. 01 September 2022-

31 December 2022 Prepared for and submitted to the Israel Ports Company

H14/2023

Biton, E., Ozer, T. Development of a new container terminal at Haifa port: current measurements at station HFA-year 14

Trimester repot no. 3. 01 September 2022-31 December 2022

  Prepared for and submitted to the Israel Ports Company

H15/2023

Rahav, E., Ronen, A., Bar-Zeev, I. Quantify the impact of

Crude-oil and gas-condensate on seawater reverse osmosis

Desalination and test potential mitigation solutions (1st year)

Submitted to the Ministry of Energy

H16/2023 סיסמה-ונטורה, ג., לובינבסקי, ה. ניטור משותף של הסביבה הימית  למפעלים: אדמה-אגן בע"מ, פז בתי זיקוק אשדוד בע"מ ואשדוד התפלה בע"מ. דוח סופי לדיגומי 2022. מוגש למפעלים.
H17/2023 סיסמה-ונטורה, ג', לובינבסקי, ה'. ניטור הסביבה הימית באזור מוצאי מי הרכז של מתקני ההתפלה פלמחים ושורק. מוגש למתקן התפלה פלמחים ושורק.
H18/2023 דואק, י', רינקביץ', ב', פיתוח והתאמת מבחן השביט (comet assay) ככלי ניטור לאומי ארוך טווח לבדיקת נוכחות של חומרים גנוטוקסיים במי הים התיכון. מוגש למשרד האנרגיה.
H19/2023 סילברמן, ג', האוזר, ה', לובינבסקי, ה'. ניטור הסביבה הימית באזור המוצא של השפד"ן. ממצאי ניטור 2022. מוגש לשפד"ן.
H20/2023

Guy-Haim, T., Gilboa, M., Rubin-Blum, M., Rahav, E., Stern N., Herut, B.,  Gertman,  I. Pelagic habitats in the Exclusive Economic Zone of the Israeli Mediterranean Sea

Prepared for The Society for the Protection of Nature in Israel

H21/2023

Gertman, I., Goldman, R.  Towards the Development of an Automated Real-Time Intelligent Information System for Early Warning and Preparedness of Offshore Oil and Gaz Operations off the Coast of Israel (DARTIS). Submitted to BMBF, Bonn, Germany

H22/2023 סיסמה-ונטורה, ג'. הערכת השפעתם של זרמי כבידה של תמלחות ממתקני התפלה על הכימיה של מי החללים ושטפי הנוטריינטים מהסדימנט.  מוגש למשרד האנרגיה
H23/2023 סיסמה-ונטורה, ג'. דו"ח ביצוע ניטור באזור המוצאים הימיים לרכז התפלה פלמחים ושורק. מוגש למתקן התפלה פלמחים ושורק.
H24/2023 סיסמה-ונטורה, ג'. דו"ח ביצוע ניטור המוצאים הימיים של אדמה-אגן, פז בית זיקוק אשדוד ואשדוד התפלה. מוגש למתקן התפלה אשדוד, אגן הרביצידים, בית זיקוק פזא.
H25/2023 חרות, ב., עוזר, ט', גרטמן, א', ביטון, א', לזר, א', גולדמן, ר', סילברמן, ג', סיסמה-ונטורה, ג'., תכנית הניטור הלאומית בים התיכון לשנת 2022. ניטור שינויי אקלים והמערכת ההדירוגרפית. מוגש למשרדי האנרגיה והגנת הסביבה, לוועדת ההיגוי לניטור הלאומי בים התיכון (כולל נציגי משרדי הממשלה) ולציבור.
H26/2023 חרות, ב., סגל, י., סילברמן, ג'., גרטנר, י., רהב, א., סיסמה-ונטורה, ג', טיבור, ג. ושותפים נוספים מחיא"ל, תכנית הניטור הלאומית בים התיכון לשנת 2022 ניטור זיהום ים. מוגש למשרדי האנרגיה והגנת הסביבה, לוועדת ההיגוי לניטור הלאומי בים התיכון (כולל נציגי משרדי הממשלה) ולציבור.
H27/2023 רהב, א', חרות, ב., רובין-בלום, מ', גיא-חיים, ת', גורדון, נ', לובינבסקי, ה', כתב-נעים, ס', שטרן, נ', רילוב, ג', פז, ג', רינקביץ', ב'. תכנית הניטור הלאומית בים התיכון לשנת 2022. ניטור המגוון הביולוגי. מוגש למשרדי האנרגיה והגנת הסביבה, לוועדת ההיגוי לניטור הלאומי בים התיכון (כולל נציגי משרדי הממשלה) ולציבור.
H28/2023 סגל, י.  תוכנית הניטור הלאומית בים התיכון לשנת 2022- ניטור פסולת ימית (כולל מפרץ אילת). מוגש למשרדי האנרגיה והגנת הסביבה, לוועדת ההיגוי לניטור הלאומי בים התיכון (כולל נציגי משרדי הממשלה) ולציבור.
H29/2023 גלנטי, ב.  הדמיות תרחישי צונאמי באזור לטקיה (סוריה) בתוספת למאגר התרחישים הקיים מוגש למכון הגיאולוגי לישראל
H30/2023 זס"ק, א'. דו"ח תפוקות חצי שנתי, 2023. מוגש למשרד האנרגיה.
H31/2023 ביטון, א', גולדמן, ר', גלנטי, ב', ירוחם, א', כ"ץ, ת', סילברמן, ג', רהב, א', רובין-בלום, מ'. קידוחי עומק במים הכלכליים של ישראל. טווחי פיזור, השפעה אקולוגית והמלצה למרחקי חיק. מוגש למשרד האנרגיה
H32/2023 סילברמן, ג', גלנטי, ב', טיבור, ג'. תפוצה מרחבית של חיידקי קולי צואתיים משפך הירקון ונקזים עירוניים לאורך החוף של תל-אביב בעת אירועי גשם במהלך חורף 2021-22  הוגש לאיגוד ערים דן
H33/2023

Guy-Haim, T. Ecosystem effect of gelatinuous zooplankton in oligotrophic seas (midterm report project 1655/21). Submitted to ISF

H34/2023 אדליסט, ד', רשף, ד', זלינגר, ר', רהב, א', גיא-חיים, ת'. סקירה שיטתית להערכת השפעות מקורות אנרגיה מתחדשת במרחב הימי של ישראל בים התיכון ובאמצעים להפחתתן.
H37/2023 זס"ק, א'. דוח תפוקות חיאל – היחידות הצפוניות – לשנת 2023. מוגש למשרד האנרגיה
H39/2023 טיבור, ג', גלנטי, ב', כץ, ת', כנרי, מ', גלעדי, א'. מיפוי ובחינת השינויים בבור כריית החול ובקן החוף בדרום מפרץ חיפה. מוגש ללשכת המדענית הראשית במשרד להגנת הסביבה.
H44/2023

Segal, Y. Marine Litter MED II Project, SSFA/2021/4656

Final report, Submitted to MEDP

לימנולוגיה

T1/2023 בארי שלוין, י'. ניטור סומית הגליל, דו"ח ביניים. מוגש לרשות הטבע והגנים.
T2/2023 אופיר, א', גל, ג'. תכנון שמירת טבע במים הכלכליים של ישראל. מוגש לחברה להגנת הטבע
T3/2023 ניניו, ש'. השפעת המליחות בכנרת על התבססות מיקרואורגניזמים שמקורם באבק אטמוספרי השוקע באגם. דו"ח סופי. מוגש לרשות המים.
T4/2023 בארי-שלוין, י'. ניטור מתכות כבדות בכנרת. דו"ח שנתי, מוגש לרשות המים.
T5/2023 קפלן-לוי, ר., אלסטר, א'. ניטור פיטופלנקטון באגמון החולה. מוגש למיג"ל.
T6/2023 וורולקר, ש', גל, ג' ניטור זואופלנקטון באגמון החולה מוגש למיג"ל.
T7/2023 קמינגס, ד'. ניטור דגים באגמון. מוגש למיג"ל.   
T8/2023 ניניו, ש'., לופו, ע'., בר-יוסף י'. ,אפטבי, ר'., חרוש, ד'., אונגר,ש., לביא,נ. ניטור זיהומים ממקור צואתי בנחלי אגן ההיקוות של הכנרת בשיטת MST בשנת 2022 דוח מסכם שנתי 2/2023 (בשיתוף עם אנשי רשות המים) מוגש לרשות המים
T9/2023 טל, א'., ניניו, ש'., זהרי ת'. חקר הגורמים הקשורים להתפתחות פריחות של פרידיניום בכנרת בגישה רב תחומית המשלבת בינה מלאכותית, פרוטאומיקה וגנומיקה. דו"ח חצי שנתי, שנת מחקר ראשונה. מוגש לרשות המים
T10/2023 אוסטרובסקי, א', סוקניק, א'.מערכת ICT לזיהוי תגובת עמידות אקולוגית במערכות מים מתוקים. דו"ח סופי, מוגש למשרד המדע והטכנולוגיה בשיתוף עם חוקרים מיפן.
T11/2023 קפלן-לוי, ר.נ. זיהוי גנטי ובדיקת פוטנציאל רעילות של זן ציאנובקטריה. מוגש לפרופ' סמי בוסיבא, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
T12/2023 גל, ג', לובל-ילס, א', וצוות עובדי המעבדה לחקר הכנרת, ניטור ומחקרי כנרת לשנת 2022, מוגש לרשות המים, יולי 2023
T13/2023 זהרי, ת', גל, ג', אופיר, א', דולב, ע', גוק, ע', בארי-שלוין, י', קמינגס, ד', אקרט, ו', גזית, א'. יערות אשלים מוצפים: בית גידול חדש בכנרת. מוגש לרשות המים.
T14/2023 קפלן – לוי, ר.נ., אלסטר, א', בן-אור, א', ויינר- מוציני, ד'.פריחה של ציאנובקטריה בנתית בחופי הכנרת – זיהוי ואפיון פוטנציאל רעילות. מוגש לרשות המים.
T15/2023 סוקניק, א', טיבור, ג', זהרי, ת', אקרט, ו'.  גיבוש מערך ניטור ויכולות תפעול להתמודדות עם מצב משברי של פריחה חריגה של ציאנובקטריה בכנרת. מוגש לרשות המים
T16/2023 זהרי, ת., גל, ג., בארי-שלוין, י., דולב, ע., גזית, א. המלצות לניהול עתידי של יערות אשלים בחופי הכנרת. מוגש לרשות המים, אוגוסט 2023.
T17/2023 אסטרחן, פ'. פיילוט בחינת המצאות רעלני ציאנובקטריה באמצעות מקלוני בחינה בחופי הכנרת. סיכום ביניים בשיתוף עם איגוד ערים כנרת ורשות המים.
T18/2023 גל, ג'. השלכות של בצורות ארוכת טווח ושינויי אקלים על המערכת האקולוגית של הכנרת , דו"ח מסכם. מוגש למשרד המדע והטכנולוגיה.
T19/2023 קפלן לוי, רנ', אבני, ד', סגל, נ', שדה, ד', פראדה, מ'. מרכז ידע אצות: אוסף התרביות הלאומי של אצות ישרא (דו"ח התקדמות שנה א'). מוגש למשרד המדע והטכנולוגיה 
T21/2023 אמיתי, י'. פיתוח כיול ויישום מודל ביוגיאוכימי תלת מימדי לכנרת. (דו"ח סופי) מוגש לרשות המים.
T24/2023 נשרי, ע', גבריאלי, א'. גישה אינטגרטיבית לבחינת הקשר שבין אספקת נוטריינטים מהירדן לכנרת (דו"ח מסכם שנה שלישית). מוגש לרשות המים
שתפו עם חברים